نسخه آزمایشی
۳۱۴ بازدید
نام دانشگاه استان نام تشکل نام دبیر تلفن زمینه فعالیت کانون موضوع فعالیت تاریخ انتخابات
مرکز آموزش علمی – کاربردی جهاد دانشگاهی زنجان زنجان بسیج دانشجویی علی حیدری ۹۱۲۶۴۱۷۴۵۴ فرهنگی علمی ۱۴۰۱-۰۹-۲۰
بالا