نسخه آزمایشی
۴۵۴ بازدید
ضوابط و مقررات مرتبط با مدرسان

 دانلود فایل

 

آیین نامه بکارگیری مدرسان مراکز علمی کاربردی

 دانلود فایل

 

نحوه تشکیل و و ظایف کمیته های علمی تخصصی مدرسان خبره

 دانلود فایل

 

دستورالعمل درس کاربینی

 دانلود فایل

 

دستورالعمل درس کارورزی

 دانلود فایل

 

ثبت نمرات

 دانلود فایل

 

نحوه تکمیل پرونده و ارسال مدارک متقاضیان تدریس خبره/تجربی

کاربرگ

بالا