نسخه آزمایشی
۹۵۶ بازدید

📞شماره تماس های مرکز
☎️مدیر آموزش خانم علیمحمدی ۳۳۰۳۵۴۰۷
☎️کارشناس آموزش خانم کریمی ۳۳۰۳۵۴۲۱
☎️کارشناس آموزش خانم میری ۳۳۰۳۵۴۰۳
☎️کارشناس آموزش خانم صحبتی ۳۳۰۳۵۴۰۱

☎️کارشناس آموزش خانم خانمحمدی ۳۳۰۳۵۴۲۵

☎️کارشناس فرهنگی آقای صفا ۳۳۰۳۵۴۱۴

☎️مدیر گروه های آموزشی دکتر ایرج احمدخانی ۳۳۰۳۵۲۱۱

بالا