نسخه آزمایشی
۵۶۷ بازدید
نام دانشگاه استان نام انجمن علمی نام دبیر تلفن تاریخ انتخابات
مرکز آموزش علمی – کاربردی جهاد دانشگاهی زنجان زنجان انجمن علمی زبان لیلا عزیزی ۹۹۱۷۳۳۹۶۶۴ ۱۴۰۱/۰۸/۲۱
مرکز آموزش علمی – کاربردی جهاد دانشگاهی زنجان زنجان انجمن علمی طراحی لباس پروانه کریمی ۹۱۹۳۴۸۶۷۶۵ ۱۴۰۱/۰۸/۲۱
مرکز آموزش علمی – کاربردی جهاد دانشگاهی زنجان زنجان انجمن علمی مدیریت فرهنگی شمس اله دلخواه ۹۱۲۳۴۱۳۴۲۸ ۱۴۰۱/۰۸/۲۱
مرکز آموزش علمی – کاربردی جهاد دانشگاهی زنجان زنجان تکنولوژی آموزشی و تربیت مربی پیش از دبستان فاطمه میرعیس خانی ۹۳۶۴۱۸۹۶۶۴ ۱۴۰۱/۰۸/۲۱
مرکز آموزش علمی – کاربردی جهاد دانشگاهی زنجان زنجان انجمن علمی روابط عمومی امیرحسام دولتیاری ۹۱۲۰۶۷۸۵۹۴ ۱۴۰۱/۰۸/۲۱
مرکز آموزش علمی – کاربردی جهاد دانشگاهی زنجان زنجان انجمن علمی علوم کامپیوتر امیر حمزء لو ۹۹۰۳۳۳۹۲۱۰ ۱۴۰۱/۰۸/۲۱
مرکز آموزش علمی – کاربردی جهاد دانشگاهی زنجان زنجان انجمن علمی حقوق مهدیس رسولی ۹۱۰۴۸۵۲۲۰۶ ۱۴۰۱/۰۸/۲۱
مرکز آموزش علمی – کاربردی جهاد دانشگاهی زنجان زنجان انجمن علمی مددکاری اجتماعی امیر حیدری ۹۱۲۷۴۱۸۱۸۵ ۱۴۰۱/۰۸/۲۱
مرکز آموزش علمی – کاربردی جهاد دانشگاهی زنجان زنجان انجمن علمی حسابداری مهدی پرستار ۹۱۲۶۴۱۸۵۹۳ ۱۴۰۱/۰۸/۲۱
مرکز آموزش علمی – کاربردی جهاد دانشگاهی زنجان زنجان انجمن علمی مدیریت کسب و کار علیرضا دوران نژاد ۹۱۲۲۴۱۰۰۹۲ ۱۴۰۱/۰۸/۲۱
بالا