نسخه آزمایشی
مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی زنجان > معرفی مدیران گروه های آموزشی
۶۸۸ بازدید

دکتر ایرج احمدخانی
مدیر گروه های آموزشی

دکتری مدیریت آموزش عالی
شماره تماس مستقیم: ۳۳۰۳۵۲۱۱

بالا