نسخه آزمایشی
۴۲۵ بازدید

مسئول امور مالی و دفتر کارآفرینی
خانم زهره صراطی اتاق ۱۱۴
شماره تماس: ۳۳۰۳۵۱۵۰

مدیر خدمات آموزشی
خانم سمیرا علیمحمدی اتاق ۲۱۸
شماره تماس: ۳۳۰۳۵۴۰۷

کارشناس امور دانشجویی و فرهنگی

آقای مصطفی صفا اتاق ۱۰۳
شماره تماس:۳۳۰۳۵۴۱۴

کارشناس آموزش
خانم اعظم خان محمدی اتاق ۲۱۴
شماره تماس: ۳۳۰۳۵۴۲۵

کارشناس آموزش
خانم آرزو کریمی اتاق ۲۱۴
شماره تماس: ۳۳۰۳۵۴۲۱

کارشناس آموزش
خانم مریم میری اتاق ۲۱۴
شماره تماس: ۳۳۰۳۵۴۰۳

کارشناس آموزش
خانم ثروت صحبتی اتاق ۲۱۴
شماره تماس: ۳۳۰۳۵۴۱۶

بالا